apie mus noriu būti banke kontaktai keltų bilietai viešbučiai privatumo politika
Paieška:
Lietuviskai English
 
Atlikėjai
Grupės ir atlikėjai (567)
  Renginių vieta
Pramogų ir pobūvių salės (53)
  Nuoma ir prekyba
Žaidimai (19)
  Technika
Garsas
Pirotechnika
  Paslaugos ir pramogos
Konditerija
 
Titulinis puslapis   Renginiai  
Spausdinti Spausdinti  
XX a. Lietuvos dailės ekspozicija

Nuotraukų peržiūra

LDM Nacionalinė dailės galerija Vilnius
2011.01.01 - 2020.12.31   
1900 -1940

Pagrindinis XX a. pradžios Lietuvos meninio gyvenimo centras – Vilnius. Tuomet tai buvo Rusijos imperijos miestas, gubernijos centras. Čia gyveno ir kūrė dailininkai, baigę studijas Varšuvos, Krokuvos, Peterburgo, Paryžiaus, Miuncheno meno mokyklose, būrėsi dailės draugijos, buvo rengiamos parodos, veikė Vilniaus piešimo mokykla, kurioje mokėsi vėliau pasaulyje išgarsėję dailininkai Žakas Lipšicas (Jacques Lipchitz), Chaimas Sutinas (Chaim Soutine), Lazaris Segalas (Lazar Segal), Mišelis Kikoinas (Michel Kikoine) ir kt. Vilniaus dailininkai buvo daugiausia rusai, lenkai ir žydai. Lietuvių dailės sąjūdį skatino Lietuvių dailės draugijos veikla, ypač nuo 1907 m. jos rengtos lietuvių dailės parodos. Vilniaus dailininkų darbuose reiškėsi įvairios kryptys: realizmas, impresionizmas, simbolizmas, modernizmas.

Šio laikotarpio Vilniaus dailę LDM rinkinyje reprezentuoja žymiausių to meto tapytojų: Levo Antokolskio, Stanislovo Bohušo-Sestšencevičiaus (Stanisław Bohusz-Siestrzeńcewicz), Stanislovo Jarockio (Stanisław Jarocki), Sergejaus Južanino, Ivano Rybakovo, Ferdinando Ruščico (Ferdynand Ruszczyc), Nikolajaus Sergejevo-Korobovo, Kazimiero Stabrausko (Kazimierz Stabrowski), Ivano Trutniovo ir kt. kūryba, taip pat pirmųjų lietuvių dailės parodų Vilniuje dalyvių – Petro Kalpoko, Adomo Varno, Justino Vienožinskio, Antano Žmuidzinavičiaus – tapybos darbai.

1918 m. Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe, jos laikinąja sostine tapo Kaunas. Čia buvo įkurtas dailės muziejus, kuriame buvo saugomas ir eksponuojamas M. K. Čiurlionio palikimas, vyko amžininkų dailės parodos. Žymiausi to meto Lietuvos dailininkai – Kauno meno mokyklos pedagogai ir mokiniai. Vyresnės kartos dailininkai plėtotojo realizmo, impresionizmo ir postimpresionizmo kryptis, jų kūryboje ryški tautinio romantizmo tendencija. Lietuvos dailės modernėjimą paskatino jaunų dailininkų stažuotės Paryžiaus dailės mokyklose. Jų darbuose atpažįstami įvairių modernistinės dailės krypčių, taip pat art deco ir neoklasicizmo bruožai.

LDM rinkinyje sukaupti žymiausių to meto tapytojų Vlado Didžioko, Mstislavo Dobužinskio, Adomo Galdiko, Vlado Eidukevičiaus, Kajetono Sklėriaus, Jono Šileikos, Stasio Ušinsko, modernistinės „Ars“ grupės narių Antano Gudaičio, Antano Samuolio, Viktoro Vizgirdos ir kt. kūriniai.

Šiuo laikotarpiu Vilniaus kraštas buvo Lenkijos dalis. Dailės gyvenimą Vilniuje 1919-1939 m. ypač skatino Stepono Batoro universiteto Dailės fakulteto veikla. LDM rinkinyje – Vilniuje kūrusių dailininkų Vlado Drėmos, Bronislovo Jamonto (Bronisław Jamontt), Vytauto Kairiūkščio, Timono Niesiolovskio (Tymon Niesiołowski), Liudomiro Slendzinskio (Ludomir Sleńdziński), Aleksandro Šturmano (Aleksandre Szturman) ir kt. tapybos kūriniai.

XX a. I p. skulptūros rinkinyje – Roberto Antinio, Boleslovo Balzukevičiaus (Bolesław Bałzukiewicz), Vinco Grybo, Rapolo Jachimavičiaus, Mato Menčinsko, Juozo Mikėno, Broniaus Pundziaus, Petro Rimšos, Antano Vivulskio, Juozo Zikaro ir kt. kūriniai.

Turtingas šio laikotarpio grafikos ir piešinių rinkinys: XX a. pradžios dailininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio, Antano Jaroševičiaus, Ferdinando Ruščico ir kt. darbai, taip pat Kauno meno mokyklos pedagogų ir absolventų: Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus, Mečislovo Bulakos, Mstislavo Dobužinskio, Adomo Galdiko, Vytauto Kazimiero Jonyno, Vytauto Jurkūno, Marcės Katiliūtės, Jono Kuzminskio, Viktoro Petravičiaus, Jono Steponavičiaus ir kt. kūriniai.

LDM taip pat turi sukaupęs XIX a. pabaigoje – XX a. I pusėje Vilniuje kūrusių fotografų Stanislavo Fleri (Stanisław Fleury), Jano Bulhako, Boleslavos ir Edmundo Zdanovskių (Bolesława i Edmund Zdanowscy) ir kt. darbų.

1940–1990

antanavicius
Valentinas Antanavičius. Baudžiava. 1969-1988 m. Drobė, aliejus. 115×170
Nepriklausomos Lietuvos dailės plėtotę nutraukė 1941 m. prasidėjusi SSRS okupacija ir Antrasis pasaulinis karas. Po karo lietuvių dailė suskilo į dvi šakas – tėvynėje likusių ir į Vakarus emigravusių dailininkų kūrybą. Lietuvą priversti palikti dailininkai pasklido Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Australijoje, Europoje, saugodami savo krašto dailės tradicijas ir kartu patirdami kitų šalių dailės poveikį. LDM rinkinyje yra emigracijoje kūrusių bei kuriančių dailininkų – Pauliaus Augiaus-Augustinavičiaus, Alfonso Dargio, Prano Domšaičio, Albino Elskaus, Prano Gailiaus, Adomo Galdiko, Vytauto Igno, Vytauto Kazimiero Jonyno, Vytauto Kasiulio, Vytauto Kašubos, Petro Kiaulėno, Prano Lapės, Žibunto Mikšio, Antano Mončio, Vaclovo Rato-Rataiskio, Vyto Sakalo, Magdalenos Stankūnienės, Elenos Urbaitytės, Telesforo Valiaus, Alberto Vesčiūno, Romo Viesulo, Viktoro Vizgirdos, Kęstučio Zapkaus, Kazimiero Žoromskio ir kt. tapybos, skulptūros, grafikos kūrinių.

Lietuvos dailininkams pokaryje buvo primestas socialistinio realizmo metodas. Aukščiausiai vertintas „teminio paveikslo“ žanras: revoliucijos istorijos ir naujo komunistinio gyvenimo scenos. Individualumas, stiliaus savitumas buvo varžomi. Daugiau laisvės meninei kūrybai suteikta postalininiame laikotarpyje. Nuo 7 deš. pagrindiniu Lietuvos dailės siekiu tapo nacionalinio identiteto išsaugojimas ir puoselėjimas modernizmo tradicijas tęsiančioje kūryboje. Neturėdami aktyvių tiesioginių ryšių su to meto Vakarų daile, 7-9 deš. Lietuvos dailininkai plėtojo individualias realizmo, ekspresionizmo, siurrealizmo, abstrakcijos ir kitų moderniosios dailės krypčių versijas.

XX a. II pusėje Lietuvoje kūrusių dailininkų darbų rinkiniai LDM itin gausūs ir reprezentatyvūs. Tapybos rinkinyje – XX a. viduryje kūrybos kelią pradėjusių lietuvių tapybos klasikųAntano Gudaičio, Leono Katino, Vytauto Mackevičiaus, Algirdo Petrulio ir kt., taip pat 7-8 deš. iškilusių tapytojų Valentino Antanavičiaus, Vytauto Ciplijausko, Eugenijaus Antano Cukermano, Kosto Dereškevičiaus, Silvestro Džiaukšto, Vincento Gečo, Leonardo Gutausko, Dalios Kasčiūnaitės, Lino Katino, Vinco Kisarausko, Algimanto Kuro, Antano Martinaičio, Augustino Savicko, Mindaugo Skudučio, Raimundo Sližio, Leopoldo Surgailio, Aloyzo Stasiulevičiaus, Arvydo Šaltenio, Jono Švažo, Algimanto Švėgždos, Leonardo Tuleikio, Povilo Ričardo Vaitiekūno, Sofijos Veiverytės ir kt. bei 9 deš. į dailės gyvenimą įsiliejusių Jono Gasiūno, Rimvydo Jankausko (Kampo), Vilmanto Marcinkevičiaus, Ričardo Nemeikšio, Vyganto Paukštės, Audronės Petrašiūnaitės, Šarūno Saukos, Mikalojaus Šalkausko, Arūno Vaitekūno ir kt. tapytojų kūriniai.

XX a. II p. skulptūros įvairovę reprezentuoja jau tarpukariu pasireiškusių Petro Aleksandravičiaus, Roberto Antinio, Juozo Kėdainio, Jono Mikėno ir kt. darbai, 7-9 deš. ryškiausioms tendencijoms atstovauja Alfonso Ambraziūno, Roberto Antinio (jaun.), Konstantino Bogdano, Algimanto Boso, Ksenijos Jeroševaitės, Gedimino Jokūbonio, Gedimino Karaliaus, Stanislovo Kuzmos, Dalios Matulaitės, Petro Mazūro, Mindaugo Navako, Leono Striogos, Vytauto Šerio, Stepono Šarapovo, Šarūno Šimulyno, Vlado Urbanavičiaus, Teodoro Kazimiero Valaičio, Vlado Vildžiūno, Broniaus Vyšniausko ir kt. bei jauniausios kartos skulptorių Algio Lankelio, Artūro Railos, Mindaugo Šnipo, Gedimino Urbono kūriniai.

Grafikos rinkinyje pirmųjų pokario dešimtmečių grafiką reprezentuoja Vytauto Jurkūno, Antano Kučo, Jono Kuzminskio, Petro Rauduvės ir kitų dailininkų estampai bei knygų iliustracijos, vėlesnių dešimtmečio grafikų Viktorijos Daniliauskaitės, Irenos Daukšaitės-Guobienės, Gražinos Didelytės, Stasio Eidrigevičiaus, Rimtauto Gibavičiaus, Danutės Gražienės, Kęstučio Grigaliūno, Eduardo Juchnevičiaus, Danutės Jonkaitytės, Vytauto Jurkūno (jaun.), Vytauto Kalinausko, Stasio Krasausko, Arvydo Každailio, Leono Lagausko, Broniaus Leonavičiaus, Albinos Makūnaitės, Lili Janinos Paškauskaitės, Audriaus Puipos, Petro Repšio, Edmundo Saladžiaus, Aldonos Skirutytės, Birutės Stančikaitės, Jūratės Stauskaitės, Algirdo Steponavičiaus, Aspazijos Surgailienės, Domicelės Tarabildienės, Vytauto Valiaus, Kęstučio Vasiliūno, Mikalojaus Povilo Vilučio, Birutės Žilytės, Alfonso Žviliaus ir kt. kūriniai.

XX a. II p. fotografijos rinkinyje – žymiausių Lietuvos fotografų: Vytauto Balčyčio, Violetos Bubelytės, Alfonso Budvyčio, Algimanto Kunčiaus, Vito Luckaus, Alvydo Lukio, Aleksandro Macijausko, Remigijaus Pačėsos, Romualdo Požerskio, Romualdo Rakausko, Antano Sutkaus, Gintauto Trimako, Artūro Valiaugos, Rimaldo Vikšraičio ir kt. darbai.

Nuo 1990

lopsys
Artūras Raila. Lopšys, garantuojantis pragmatišką infantilumą. 1994. Spygliuota viela, tekinimas
1990 m. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, ryškūs poslinkiai vyko ir meninėje kūryboje. Nukritus sovietinės ideologijos pančiams ir atsivėrus sienoms, dailininkai nevaržomai rinkosi kūrybos temas bei raiškos būdus. Buvo įsisavinamos postmoderniosios šiuolaikinio meno apraiškos: objektas, instaliacija, performansas, išpopuliarėjo videomenas, naujoji fotografija ir postmoderni tapyba. Po 2000 m. LDM rinkinį papildė šiuolaikinių Lietuvos dailininkų: Akademinio pasiruošimo grupės, Mindaugo Navako, Česlovo Lukensko, Gintaro Makarevičiaus, Deimanto Narkevičiaus, Audriaus Novicko, Artūro Railos, Eglės Rakauskaitės, Svajonės ir Pauliaus Stanikų, Dariaus Žiūros ir kt. objektai, fotografijos ir videofilmai.
Rekomenduok draugui  |  Priminimas apie renginį
Jūsų komentaras
 
Vardas:   El.paštas:

Komentaras:

Siųsti  


Eb.lt už renginio(-ių) programos pakeitimus neatsako.

EB.lt portale paskelbtą informaciją draudžiama panaudoti kitose interneto svetainėse, tradiciniuose žiniasklaidos kanaluose ir kitur, taip pat Eb.lt medžiagą platinti bet kokiu pavidalu be portalo sutikimo, o jei sutikimas yra gautas, tai EB.lt privaloma nurodyti kaip šaltinį.
 
Paieška
2019.10.23  
Pavadinimas:
 
Data:
Atsitiktinė pramogaRenginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Paskelbkite savo renginį
apie mus   |  noriu būti banke   |  kontaktai   |  Keltų bilietai   |  Viešbučiai   |  Privatumo politika  
Entertainment bank. Visos teisės saugomos. ļæ½ 2002-2019 Privatumo politika